Drukuj

SZKOLNY SYSTEM NAGRÓD I KAR

Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Świętego Jana Pawła II

w Białymstoku

 

Wychowanie uczniów jest twórczą pracą nauczycieli i rodziców kształtujących osobowość młodego człowieka. Ważnym elementem wspierającym ten proces może być umiejętnie stosowany system nagród i kar. Wykładnią tego systemu jest WSO, który uwzględnia motywującą   i dyscyplinującą punktację zachowań uczniów.

 

Uczeń może być nagradzany za:

 1. rzetelną naukę,

 2. wybitne osiągnięcia,

 3. pracę na rzecz społeczności szkolnej,

 4. życzliwą postawę wobec innych.

Nagrody przyjmują formę:

 1. pochwały dyrektora szkoły udzielonej na apelu szkolnym,

 2. pochwały ustnej dyrektora szkoły na forum klasy,

 3. listu gratulacyjnego do rodziców,

 4. dyplomu uznania dla ucznia,

 5. informacji w gablocie szkolnej lub gazetce samorządu uczniowskiego,

 6. wpisu do kroniki szkolnej,

 7. pochwały wychowawcy podczas spotkania z rodzicami,

 8. nagrody rzeczowej.

Równolegle do w/w systemu nagród w szkole stosuje się ocenianie punktowe  z zachowania.

 

W przypadku niewłaściwych zachowań wychowanka szkoła podejmuje działania mające na celu dokonanie pozytywnych zmian w rozwoju ucznia. Każde niepożądane zachowanie (czyn) niesie za sobą określone konsekwencje. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, Szkolnego Kodeksu Postępowania oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.

 

Konsekwencje wynikające z postępowania ucznia przybierają formy:

 1. upomnienia ustnego lub pisemnego wychowawcy klasy,

 2. upomnienia lub nagany dyrektora szkoły,

 3. zawieszenia prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz udziału w imprezach szkolnych ( np. dyskoteka, wycieczka),

 4. odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody,

 5. przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole,

 6. przeniesienie do innej szkoły.

W przypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa ucznia stosowana jest procedura „Postępowania w stosunku do uczniów w sytuacjach szczególnego zagrożenia”.

Uzupełnieniem systemu kar jest ocenianie punktowe z zachowania (WSO).

Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.

 

Białystok, dnia 01.09.2002 r.