PDFDrukujEmail

SZKOLNY KODEKS POSTĘPOWANIA

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 45 im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku

 

 

WSTĘP


Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:

 • poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych osób,

 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

 • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

 • przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.

Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada – proporcjonalnie do własnej dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji – za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

 

 

EDUKACJA


Uczniowie mają prawo do:

 • znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,

 • zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

 • ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania,

 • poinformowania co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

 • sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,

 • oceniania pracy zgodnym z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowymi Systemami Oceniania,

 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole  oraz bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę – zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki.

Uczniowie mają obowiązek:

 • brać aktywny udział w lekcji,

 • przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

 • uzupełniać braki wynikające z absencji,

 • starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczyciela.

Nauczyciele mają prawo do:

 • wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,

 • ukierunkowania, kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego,

 • wyboru podręcznika lub podręczników do prowadzenia swego przedmiotu po konsultacji w WDN,

 • decydowania w sprawach bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów,

 • wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania może zasięgnąć opinii innych nauczycieli.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • poprzez odpowiedni dobór form i metod pracy ułatwić uczniom dotarcie do istoty realizowanych zagadnień i motywować ich aktywność w osiągnięciu założonych celów,

 • przygotowania niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność poznawczą lub ruchową uczniów oraz ich bezpieczne użytkowanie.

 • oceniania zeszytu przedmiotowego – jeśli przewiduje to przedmiotowy system oceniania,

 • poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o decyzji dotyczącej wyboru podręcznika, zeszytu ćwiczeń: uczniów, rodziców a także dyrekcji szkoły,

 • systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,

 • z zachowaniem zasady rzetelności i sprawiedliwości informowania rodziców o ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji,

 • planowane wyjście klasy poza szkołę zgłosić z trzydniowym wyprzedzeniem.

Dyrekcja szkoły ma obowiązek:

 • zapewnić nauczycielowi środki i materiały dydaktyczne produkowane seryjnie,

 • zgromadzenia w bibliotece szkolnej kompletu podręczników używanych w szkole i udostępnienie ich uczniom potrzebującym pomocy materialnej (w miarę potrzeb i możliwości)

 

 

POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW


Uczniowie mają prawo:

 • znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagania jakim będą  musieli sprostać,

 • do najwyżej dwóch sprawdzianów w ciągu tygodnia, trzech kartkówek, przy czym nie więcej niż jednej formy pisemnej dziennie. Zapis odnoszący się do kartkówek nie dotyczy przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny w tygodniu,

 • określenia terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

 • ustalenia z nauczycielem drugiego terminu zaliczenia sprawdzianu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności,

 • wglądu do ocenianej kartkówki i sprawdzianu oraz uzyskanych ocen.

Nauczyciele mają prawo do:

 • stosowania ustnej oraz pisemnej formy sprawdzania bieżących wiadomości bez uprzedzania o niej uczniów,

 • nie wpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego, jeśli wyniki okazałyby się w większości nie zadowalające. Zbadania przyczyn takiego stanu i zastosowania środków zaradczych.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • przestrzegania ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w ciągu tygodnia i dnia szkolnego. Najlepszym sposobem jest wpis ołówkiem w dzienniku  lekcyjnym informacji o terminie sprawdzianu,

 • utrwalenia wiadomości objętych sprawdzianem.

 

 

RODZICE UCZNIÓW LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI


Mają obowiązek:

 • zapoznać się z „Regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów” oraz innymi dokumentami regulującymi życie szkoły,

 • interesować się pracą domową dziecka, a także zapewnić właściwe warunki do nauki,

 • dbać o higienę i strój dziecka,

 • przeglądać zeszyty swoich dzieci, zachęcać do staranności w ich prowadzeniu,

 • zakupienia swojemu dziecku kompletu podręczników wskazanych przez szkołę,

 • współdziałania ze szkołą w zakresie realizacji jej zadań,

 • dbałości o dobre imię szkoły i przyczyniania się swoją postawą do podnoszenia jej autorytetu,

 • uczestniczenia w zebraniach rodziców,

 • finansowego lub rzeczowego pełnego zadośćuczynienia za szkody materialne poczynione przez dziecko.

Mają prawo do:

 • czterech wywiadówek w ciągu roku szkolnego oraz do spotkań z nauczycielami w uzgodnionym terminie,

 • uzyskania wszelkich informacji o swoim dziecku, w szczególności o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu.

 • odwołania się od uzyskanej oceny semestralnej, rocznej i złożenia stosownego  pisemnego wniosku do wychowawcy klasy przed posiedzeniem rady pedagogicznej,

 • sprawowania opieki – wraz z nauczycielem – nad młodzieżą szkolną podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły.

 

 

PRACA DOMOWA


Uczniowie mają prawo do:

 • weekendów bez pracy domowej, tzn. nie zadaje się prac domowych w piątek na poniedziałek z wyjątkiem zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu,

 • do oceny pracy domowej przez nauczyciela,

 • zgłoszenia przed rozpoczęciem zajęć nie wykonania pracy domowej z podaniem przyczyny.

Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego wykonywania pracy domowej,

 • kształtowania nawyku odrabiania pracy domowej w tym dniu, w którym została zlecona.

Nauczyciele mają prawo do:

 • ustalania zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz jej oceny,

 • usprawiedliwienia niewykonania pracy domowej.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • uwzględniania różnych okoliczności domowych i życiowych swoich uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej,

 • brania pod uwagę, czy uczniowie są fizycznie w stanie odrobić zadania z dnia na dzień.

 

 

STRÓJ UCZNIOWSKI


Uczeń ma obowiązek:

 • posiadania schludnego, skromnego i czystego stroju,

 • zmiany obuwia bezpośrednio po przyjściu do szkoły. W miesiącach: wrzesień, maj, czerwiec podczas słonecznej pogody zmiana obuwia nie obowiązuje, jeśli jest ono lekkie i na gumowej, najlepiej białej, podeszwie.

 

 

KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ SZKOŁY


Uczniowie mają prawo do:

 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz przebywać w nich pod opieką nauczyciela.

Uczniowie mają obowiązek:

 • poszanowania mienia szkoły i jego właściwego użytkowania,

 • uczniowie dyżurni odpowiadają za porządek w sali lekcyjnej,

 • dbania o estetykę szkoły i terenu szkolnego,

 • przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, świetlicy, czytelni, biblioteki oraz regulaminów obowiązujących w innych pomieszczeniach.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • sprawdzenia przed każdymi zajęciami (w szkole i w terenie), czy warunki nauki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia czy życia uczniów,

 • bezzwłocznego zgłoszenia dyrekcji zauważonych zagrożeń (do zaniechania zajęć w danym miejscu włącznie, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi).

Dyrekcja ma obowiązek:

 • niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa uczniów zgłoszonych przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA


Uczniowie obowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej a w szczególności do:

 • korzystania z wypożyczonej książki maksimum przez dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia tego okresu,

 • wypożyczania jednorazowo maksymalnie  trzech  książek,

 • zwracania książek najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,

 • dbania i szanowania wypożyczonych książek,

 • odkupienia takiej samej książki (jeśli jest to niemożliwe) lub innej po uprzednim  porozumieniu z nauczycielami bibliotekarzami – w wypadku zagubienia lub zniszczenia książki.

 

 

ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE


Uczniowie mogą:

 • uczestniczyć w pracach wszystkich organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły. Szczególną rolę w życiu szkoły pełni samorząd uczniowski.

Samorząd uczniowski w szczególności:

 • organizuje i przeprowadza wybory,

 • zajmuje się bieżącymi sprawami społeczności uczniowskiej,

 • reprezentuje ogół uczniów,

 • broni interesów uczniów,

 • organizuje imprezy ogólnoszkolne,

 • uczestniczy – poprzez swojego przedstawiciela – w posiedzeniach rady pedagogicznej,

 • opiniuje pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,

 • okresowo spotyka się z dyrektorem zespołu.

 

 

TRADYCJE SZKOLNE


 • Święto Szkoły – przewidziane jest w dniu nadania szkole imienia Jana Pawła II (24 października),

 • Dzień Edukacji Narodowej – akademia, ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej (14 października),

 • Dzień Sportu – festyn rekreacyjno- sportowy (1 czerwca),

W tych dniach zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. Organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie ustalonej przez radę pedagogiczną i dyrektora.

Po zakończeniu każdego semestru przewidziano jeden dzień bez zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na: prezentację osiągnięć uczniów i klas, integrację społeczności uczniowskiej, rywalizację sportową oraz inne zajęcia – w zależności od potrzeb i pomysłów uczniów i nauczycieli; spotkania z rodzicami. Do zorganizowania zajęć w tych dniach zobowiązani są nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas. Obecność uczniów jest obowiązkowa i rozliczana w taki sam sposób jak podczas zajęć dydaktycznych.

Tradycją staje się również „żegnanie” odchodzących i „witanie” nadchodzących pór roku: jesień, zima, wiosna, lato w dowolnej formie artystycznej z określeniem założonych celów pracy w danej porze roku (uroczystości odbywają się w ramach zajęć).

 

 

Białystok, dnia 01.09.2002 r.

Kalendarz
listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
Licznik odwiedzin