PDFDrukuj

Historia i teraźnieszość naszej integracji ...

 

 

„Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy o czymś,

ale także w przekazywaniu jej .”

Cyceron

 

Założenia idei kształcenia integracyjnego


Idea integracji to idea humanistycznego kształcenia i wychowania, w której fundamentalną zasadą jest funkcjonowanie szkoły gdzie wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem niezależnie od doświadczonych przez nie trudności i różnic. Tworząc szkołę integracyjną (oddziały integracyjne) musimy uznawać i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby uczniów przyjmując różne style i tempo uczenia się gwarantujące każdemu odpowiednie wykształcenie w tym znaczeniu integracja oznacza powrót do normalnych warunków, kiedy rozdzieleni uczniowie mogą być razem. W ramach szkół integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny otrzymać takie dodatkowe wsparcie, jakiego mogą wymagać w celu zapewnienia skuteczności i ich kształcenia. Szkolnictwo integracyjne jest najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich zdrowymi rówieśnikami. Zgodnie z Deklaracją z Salamanki UNESCO’94 i Kartą Praw Dziecka:

 

 • Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia
 • Każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania
 • Dzieci posiadające szczególne potrzeby edukacyjne muszą mieć dostęp do zwykłych do szkół, które powinny przyjąć je w ramach prowadzenia nauczania stawiającego dziecko w centrum zainteresowania i mogącego zaspokoić jego potrzeby

 

Podstawowym celem kształcenia i wychowania integracyjnego tak jak i kształcenia masowego jest stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Przygotowanie ich do przyszłego, odpowiedzialnego i na ile to możliwe samodzielnego włączenia się w życie społeczne w różnych jego przejawach.

 

Wychodząc z tego założenia, rozpoczęliśmy w 1992 roku przygotowania do wdrażania w naszej szkole idei humanistycznego kształcenia integracyjnego. Przełamując bariery myślowe wyszliśmy naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, które odtąd będą uczyć się razem. Najważniejszą myślą naszej integracji była idea rozbudzenia w drugim człowieku potrzeby patrzenia i dostrzegania, myślenia i działania na rzecz własnego rozwoju dla dobra wszystkich.

 

Krótka historia naszej integracji


W roku szkolnym 1992/1993 powstają w naszej szkole dwa pierwsze oddziały integracyjne. Są to pierwsze klasy nauczania początkowego. Wychowawczyniami klas zostają Pani Ewa Słowikowska i Pani Elżbieta Jakimiuk. Zadaniowo, na wybrane przedmioty przychodzi pedagog specjalny, dodatkowo zespół klasowy integruje psycholog szkolny. Ogółem do oddziałów integracyjnych uczęszcza 34 uczniów.

I tak rozpoczyna się historia naszej integracji, która trwa do dnia dzisiejszego.

 

Mijają lata, zwiększa się liczba oddziałów integracyjnych. Nasi podopieczni korzystają z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, pedagogicznej, reedukacji, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej i zajęć z psychologiem. Mamy pełne wspomaganie na każdym przedmiocie.

 

Rok szkolny 1999-2000 to nowe wyzwanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska szkolnego tworzymy w murach naszej szkoły Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne, gdzie absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę i kształtować postawy otwarte na nową, lepsza przyszłość przepojone ideą integracji.

 

Kreatywne działania nauczycieli, świadome kreowania „nowego człowieka”, wysokie wyniki nauczania, otwartość na potrzeby innych i praca, praca pełna pasji zostaje uwieńczona sukcesem. W 2002 roku otrzymujemy miano Lidera Integracji za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w dziedzinie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W roku 2003 zostaje oddana do użytku winda dla uczniów niepełnosprawnych. Usprawnia to przemieszczanie się naszych podopiecznych po terenie placówki. Systematycznie pojawiają się ułatwienia w życiu naszych uczniów: podjazdy, poręcze w łazienkach, odrębne toalety dla niepełnosprawnych.

 

W ramach Programu Sieć Partnerów PCK Kids Network w 2004 roku powstaje Pracownia Komputerowa dla Osób Niepełnosprawnych. Otwieramy się na potrzeby szerszego środowiska osób niepełnosprawnych. Z pracowni mogą korzystać dzieci i młodzież niepełnosprawna spoza szkoły.

 

Mając pełną świadomość co do potrzeb i możliwości naszych uczniów, dbając o wszechstronny ich rozwój, nasi nauczyciele podejmują liczne inicjatywy mające na celu poszerzenie oferty ciekawych metod i form pracy. W 2007 roku ZSI Nr 1 zostaje siedzibą Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta – Grupa Regionalna Białystok.

 

Co oferujemy, aby dzień codzienny przybliżał nas do świata, a świat oferował nam coraz więcej?

 

Każdy uczeń, każdy rodzic, każdy nauczyciel stanowi wartość indywidualną. Poprzez pracę dla innych wzbogacamy samych siebie, tworząc szczęśliwym własne życie. Budujemy radosną teraźniejszość i przyszłość naszego miejsca i ludzi, którzy tam uczą się, pracują, żyją przez kilka godzin każdego dnia.

 

Gdzie nasi uczniowie mogą  uzyskać pomoc?


Stworzyliśmy bogatą ofertę działań wspomagających rozwój psychofizyczny i doskonalących umiejętności edukacyjne uczniów. Oprócz typowych zajęć wynikających z ramowego planu nauczania, dzieci i młodzież mogą zawsze skorzystać z pomocy nauczycieli specjalistów. Na terenie szkoły działają:

 

 • gabinet psychologa
 • gabinet pedagoga
 • gabinet logopedy
 • gabinet reedukacji
 • gabinet terapii pedagogicznej
 • gabinet socjoterapii
 • uczniowie niepełnosprawni ruchowo mają możliwość uczęszczania na gimnastykę
  korekcyjną.

Rok 2009 - tygrysi skok ku przyszłości


„Tygryski”, to niezwykle ciekawa inicjatywa naszych nauczycieli, której celem jest uświadomienie sytuacji osób niepełnosprawnych w otaczającej rzeczywistości i rozbudzenie empatii wobec nich. To zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnienie rodzicom i członkom rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną przeżycia radości, i dumy z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych. Sekcja sportowa „Tygryski” Olimpiad Specjalnych Polska od 1 czerwca 2010 roku pełni ważną rolę integrującą środowisko szkolne i lokalne poprzez organizację licznych imprez sportowych, i kulturalnych (nauka pływania, bale tolerancji, turnieje, festyny, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina).


Dzień dzisiejszy naszej integracji


W roku szkolnym 2016/2017, w szkole podstawowej istnieje 21 oddziałów integracyjnych oraz jeden oddział „zerowy” integracyjny. Kształceniem integracyjnym objęto 373 uczniów, w tym 101uczniów niepełnosprawnych. W gimnazjum funkcjonuje 18 oddziałów integracyjnych (355 uczniów), opieką specjalistyczną objęto 85 uczniów. Nadal mamy pełne wspomaganie na zajęciach. Utrzymujemy wysoki poziom nauczania i wychowania. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i nie ustajemy w doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Uczestniczymy w licznych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie miasta, kraju, i poza jego granicami.


Sukcesy – miarą naszej wartości

 

Nasza szkolna  codzienność, zmagania, radości, małe problemy, przełamywanie barier myślowych, niwelowanie przeszkód powodują, że nie uświadamiamy sobie, tak  na co dzień, czym jest sukces. Czy jest nam dany?

 

Mamy ich wiele.

 

 • Od 1992 roku, nieustannie, kreujemy nowe pokolenia w duchu humanistycznej idei  kształcenia integracyjnego.
 • Rok 1999 utworzenie Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego, gdzie kontynuować naukę mogą nasi uczniowie z klas integracyjnych szkoły podstawowej.
 • Otrzymaliśmy miano Lidera Integracji za szczególne osiągnięci  na rzecz dzieci niepełnosprawnych - 2002r.
 • 2002r. – dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Pana Piotra Górskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego zostaje  powołany do życia  Zespół Szkół Integracyjnych Nr1. Stajemy się silną, spójna  rodziną,  przesiąkniętą ideą integracji, gdzie każdy , mimo różnic fizycznych i psychicznych czuje się ważnym, zwykłym i niezwykłym człowiekiem
 • Nasz kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Nie popadamy w rutynę mimo upływających lat, nadal jesteśmy twórczy, otwarci na innowacje , nie boimy się zmian, umiemy pokonywać trudności.
 • Nasi uczniowi osiągają wysokie wyniki nauczania, zostają finalistami
  i laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad. Swoje sukcesy mają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np.: 2005/2006 uczeń klasy trzeciej gimnazjum finalistą z języka angielskiego, 2007/2008 uczeń klasy trzeciej gimnazjum finalistą z języka angielskiego, uczeń klasy trzeciej gimnazjum laureatem z matematyki, fizyki i informatyki.
 • 2010 r. – I miejsce ucznia niepełnosprawnego w konkursie organizowanym przez LCDZ „Moja pasja początkiem drogi do kariery”.
 • Wysoka ocena kompetencji uczniów – szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych.
 • 2011r.- uzyskaliśmy certyfikat w projekcie „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dokument upoważnia naszą placówkę do korzystania z programów innowacji pedagogicznych „Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Celem podjętych w tym zakresie działań jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia  oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
 • 2012 r.- Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych – zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe mające na celu podniesienie ogólnej sprawności psychoruchowej uczniów niepełnosprawnych ( zajęci są prowadzone systematycznie).
 • 2012-2013 - Szkoła Otwartych Szans – celem projektu był wzrost poziomu wiedzy, rozwój uczniów zdolnych i niepełnosprawnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku. Działania zaplanowane w projekcie: zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwojowe dla uczniów niepełnosprawnych, wycieczka i obóz edukacyjny, koło dziennikarskie, doradztwo edukacyjno- zawodowe.
 • 2013-2014 „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w mieście Białystok”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 • 2013/2014 - Białostockie Talenty XXI wieku. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III gimnazjum, którzy są uzdolnieni w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych, zainteresowani są rozwijaniem swoich zdolności oraz gotowi są do podjęcia samodzielnej pracy badawczej pod kierunkiem pracowników dydaktycznych białostockich uczelni. Uczniowie nasi brali udział w kolejnych edycjach projektu: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 • Styczeń – grudzień 2016 r.- Budżet Obywatelski Białystok 2016 „ Biegam, skaczę, w piłkę gram. W szkole lepsze stopnie mam.” W zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych organizowanych w ramach projektu bierze udział 32 dzieci – ze Szkoły Podstawowej nr 45 i Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 17. Zajęcia te polegają na cyklu działań korekcyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Zostały zaplanowane tak, by pomóc dzieciom w ogólnym rozwoju, opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz opanowaniu, i wykształceniu tych umiejętności, które są przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Celem projektu jest także wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym. Dzieci pracują w czteroosobowych grupach. Każda grupa będzie miała 70 godzin zajęć w czasie trwania całego projektu, tj. blisko 35 tygodni. Prowadzą je nauczyciele mający specjalne uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Bardzo dobra współpraca z rodzicami oparta na wzajemnym zaufaniu, szczerości i chęci współpracy.
 • Nasi absolwenci kontynuują naukę w prestiżowych szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku jest miejscem przychylnym każdemu człowiekowi, wymagającym od siebie na rzecz innych, zawsze dla dobra wspólnego.

 

Małgorzata Blecharczyk

 

 

Kalendarz
sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętego Jana Pawła II - SP 45

ul. Łagodna 10

15-757 Białystok

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Licznik odwiedzin