PDFDrukujEmail

Relacja z wyjazdu do Portugalii

 

 

W dniach 19-26 listopada 2017 r. czteroosobowa grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu w ramach projektu ATELIER for STE(A)M - Program Erasmus+, Akcja KA2 Edukacja Szkolna.

Spotkanie nauczycieli odbyło się w Setubalu w Portugalii. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii wzmacniających proces kształcenia poprzez innowację, zabawę i badania naukowe.

 

W trakcie pobytu nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Portugalii uczestniczyli w licznych warsztatach zorganizowanych przez portugalskiego koordynatora projektu Carlosa Cunha. Szkolenia odbywały się głównie na terenie średniej szkoły Escola Secundaria Dom Manuel Martins oraz na Uniwersytecie w Lizbonie. Były profesjonalnie przygotowane i umożliwiły uczestnikom zarówno teoretyczne jak i praktyczne poznanie innowacyjnych technologii, m.in.: drukowanie w 3D, programowanie w Scratch-u, wykorzystanie tablic Promethean, czy pakietu Microsoft Office 365. Ponadto nauczyciele pracowali w oparciu o aplikacje takie jak: Quiver, Kahoot, Mentimeter czy Plickers, które stanowią świetną pomoc naukową w ocenianiu oraz wydają się być niezbędnym uzupełnieniem podręczników. Duże wrażenie na uczestnikach szkolenia wywarła tzw. sala przyszłości Future Classroom Lab (zarówno w szkole w Setubalu jak i na uniwersytecie w Lizbonie) podzielona na sześć stref tworzenia. Wyposażona w liczne urządzania technologiczne umożliwia uczniom poznawanie i doświadczanie otaczającego świata w sposób naturalny i ciekawy.

 

Spotkanie z nauczycielami z różnych krajów, jak i wyżej wspomniane warsztaty umożliwiły wymianę wielu doświadczeń i pomysłów. Uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, iż rola nowoczesnych technologii w dydaktyce XXI wieku jest ogromna i pozwala na szeroką współpracę między nauczycielami różnych przedmiotów (działania interdyscyplinarne) dla dobra uczniów.

 

Na miarę naszych możliwości będziemy się starali wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce szkolnej, wprowadzić metodologię Future Classroom Lab, współpracując nie tylko z naszymi partnerskimi szkołami, ale także kontynuować szkolenia w European Schoolnet w Brukseli, aby w przyszłości otworzyć  pracownię FCL w naszej szkole.

 

Opr. Katarzyna Szlendak

 

Account of a trip to Portugal

 

A group of four teachers from Primary School No. 45 in Białystok participated in Atelier for STE(A)M Erasmus+ short-term joint staff training event, which took place from 19 November 2017 to 25 November 2017 in Setubal, Portugal. The purpose of the project was to increase our knowledge of modern technologies which enhance learning through innovation, enjoyment and research.

 

During our stay the teachers from Poland, Spain, Slovenia and Portugal took part in numerous workshops and trainings organised by a Portuguese coordinator- Carlos Cunha. The workshops were mainly held at high school- Escola Secundaria Dom Manuel Martins and University of Lisbon. The trainings and workshops were professionally prepared and they enabled the participants to become familiar with the following innovative technologies: 3D printing, programming in Scratch, using interactive whiteboards Promethean or Microsoft Office 365 product. What is more, the teachers were working based on the applications such as: Quiver, Kahoot, Mentimeter or Plickers which are excellent tools for assessing students' knowledge and indispensable complement to textbooks. Furthermore, Future Classroom Labs (both at school in Setubal and University of Lisbon) made a great impression on the participants. The Future Classroom Labs are divided into six learning zones and they are equipped with technological devices which facilitate students' process of discovering the world in an interesting and a natural way.

 

Thanks to the workshops and the opportunity of meeting teachers from different countries we were able to exchange experiences and ideas. The participants of the project concluded unanimously that modern technologies plays a vital role in didactics in 21st century and allows a growing cooperation between teachers of various subjects (interdisciplinary teaching activities) for the sake of students.

 

We will do our utmost to apply acquired knowledge to our teaching, implement the methodology of Future Classroom Lab working not only with our partner schools. We also intend to keep participating in trainings in Brussels to set up Future Classroom Lab in our school in the future.